top of page
20210404_183058.jpg

Về tu học, Đạo-tràng Liên-Hoa Tịnh Thất có những thời khóa như sau

Về tu học, Đạo-tràng Liên-Hoa Tịnh Thất có những thời khóa như sau:

Thời khóa hàng ngày

mỗi ngày có 2 thời khóa:

  • 4:45 sáng tọa thiền 

  • 5:20:30 tụng chú Lăng Nghiêm và Thỉnh Đại Hồng Chung

  • 7:00 tối Tụng kinh Diệu Pháp Liên-Hoa    

  • 8:00 Tìm hiểu ý nghĩa kinh 

  • 9:10: Niệm Phật.

Mỗi tối ngày 14 và 29 hoặc 30 mỗi tháng khóa lễ Sám Hối và Tụng Giới lúc 7:00 tối. 
Thọ Bát Quan Trai Giới: Hằng tháng khóa tu Bát Quan Trai giới đưọc tồ chức vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng. 


Tổ chức các ngày lễ Tưởng Niêm trong năm: Ngoài ra Phật tử tại đạo-tràng còn tìm hiểu và học hỏi công hạnh của chư Phật và Bồ-tát trong những ngày lễ Vía(tưởng niệm) hang năm như Lễ Phật Đản Sanh, Phật Xuất Gia, Phật Thành Đạo, Phật Nhập Niết Bàn, Lễ vía Các Bồ tát, Lễ Vu-Lan và Lễ Tết Nguyên-Đán… lễ Húy-Kỵ Cố Trưởng-lão Hòa-Thượng Ân-sư Thích-Tâm-Châu, Thích-Tâm-Thọ và Thích-Thanh-Đạm…

20210404_190609.jpg
Các Vị Phật-tử có thể VÀO THAM DỰ CÁC KHÓA LỄ

ONLINE ZOOM:

ĐỊA CHỈ: LINK:

https://us04web.zoom.us/j/5012965351

Tel: 240-441-7451

20210404_190519.jpg
HÀNG NGÀY TRONG TUẦN

EVERYDAY OF THE WEEK

SÁNG

04:45: TĨNH TỌA QUÁN THÂN TÂM
05:30: TỤNG CHÚ LĂNG-NGHIÊM
06:30: THỈNH CHUÔNG


TỐI

19:00: TỤNG KINH
20:00: TÌM HIỂU BÀI KINH VỪA TỤNG
21:00: TĨNH TÂM NIỆM PHẬT
21:30: CHỈ TỊNH

20210404_190915.jpg
MỖI CHỦ NHẬT

EVERY SUNDAY

SÁNG

04:45: TĨNH TỌA QUÁN THÂN TÂM
05:30: TỤNG CHÚ LĂNG-NGHIÊM
06:30: THỈNH CHUNG
10:00 TIẾN CÚNG CHU HƯƠNG LINH
11:00: LỄ PHẬT TỤNG KINH
12:00: TÌM HIỂU BÀI KINH VỪA TỤNG

TỐI

19:00: TỤNG KINH
20:00: TÌM HIỂU BÀI KINH VỪA TỤNG
21:00: TĨNH TÂM NIỆM PHẬT
21:30: CHỈ TỊNH

20210404_190557.jpg
TU BÁT QUAN TRAI GIỚI VÀO THỨ BẢY ĐẦU TIÊN CỦA MỖI THÁNG

Practice Eight Buddhist Precepts (in one day and night on the first Saturday of the every month of the year.)

SÁNG

04:45: TĨNH TỌA QUÁN THÂN TÂM
05:30: TỤNG CHÚ LĂNG-NGHIÊM
06:30: THỈNH CHUNG

09:00: LỄ TỔ CẦU THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI
09:50: TỤNG NGHI THỨC LỄ PHẬT CẦU GIA BỊ TRƯỚC KHI THO GIỚI
09:30; TRUYỀN GIỚI TƯỚNG BÁT QUAN TRAI GIỚI
10:00: PHÁP THOẠI
11:00: QUÁ ĐƯỜNG
12:00: KINH HÀNH NIỆM PHẬT

 

CHỈ TỊNH

13:30: TỤNG KINH
14:30: TÌM HIỂU Ý NGHĨA BAI KINH VỪA TỤNG
16:00: TRỞ VỀ TRÚ XỨ

TỐI

19:00: TỤNG KINH
20:00: TÌM HIỂU BÀI KINH VỪA TỤNG
21:00: TĨNH TÂM NIỆM PHẬT
21:30: CHỈ TỊNH

SÁNG: H ÔM SAU

04:45: TĨNH TỌA QUÁN THÂN TÂM
05:30: TỤNG CHÚ LĂNG-NGHIÊM
06:30: THỈNH CHUNG
08:45: LỄ HOÀN GIỚI

bottom of page