top of page
IMG_6434 copy.jpg

MỤC TIÊU

Liên-Hoa Tịnh-Thất là tổ-chức bất vụ lợi gồm một nhóm Phật-tử cùng  nhau học-hỏi và thực- hành lời Phật dạy để thích-ứng vào cuộc sống về văn-hóa và phong-tục tại Mỹ. Liên-Hoa Tịnh-Thất là mội trường đáp-ứng  cho sư nghiên-cứu học hỏi Kinh-Luật-Luận, sống theo giới-luật của Phật và thực-hành tinh-thần phụng sự bất vụ lợi cho mọi người theo lời Phật dạy.

HƯỚNG ĐI
GIA HẠNH

Gia-tăng sự học-hỏi Phật-pháp giúp các Phật-tử hiểu rõ lời Phật dạy và ứng-dụng nghiêm-chỉnh Giới-Định-Huệ như là kim-chỉ-nam trong cuộc sống.

PHÁT TRIỂN

Qua sự học hỏi và hành-trì theo lời Phật dạy, phát-triển mối giao-thiệp tương-kính giữa các Phật-tử và tạo nên nếp sống an-lạc và hạnh- phúc, thanh-tịnh trang-nghiêm.

KHỞI ĐỘNG

Thực-hành và phổ-biến Phật-giáo bất vụ-lợi các chương-trình giảng dạy Phật-Pháp và các lễ hội văn-hóa truyền-thống Phật-giáo.

Temple 01.jpg
Phật-tính (Phật Tri-Kiến)

Thể-hiện sự tĩnh-thức chánh-niệm trong đời sống hàng ngày: Trau-dồi giới-đức (Giới), luôn giữ tâm an định (Định), đọc tụng Kinh-Luật-Luận Phật dạy (Trí-huệ). Tối-hậu, chính ta hình thành tương-lai của chính ta. Do vậy chúng ta có thể khai mở Phật-tính của chính mình, năng-lực Từ-Bi và Trí-Tuệ vốn sẵn có của chính mình, để có thể sống an vui tự tại và thể hiện tâm từ-bi hỉ-xả trong cuộc sống.

bottom of page