top of page

​Kính chào mừng chư Tôn Đức Tăng Ni cùng chư Phật tử xa gần

Lời Chào Mừng.

Trang nhà Liên-Hoa Tịnh-Thất do một nhóm Phật-tử của đạo-tràng Liên-Hoa Tịnh-Thất làm ra, với mục đích phổ-biến các sinh hoạt nội bộ các sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần tại đạo-tràng Liên-Hoa Tịnh-Thất như: Tụng kinh, Tỉnh tâm, Tìm Hiểu Lời đức Phật dạy, và làm các Phật-sự khác.


Thêm vào đó Trang nhà Liên-Hoa Tịnh Thất sẽ phổ-biến những bài kinh được Hoà-Thượng Ân Sư Thích-Tâm-Châu dịch cũng như những giảng dạy kinh của Ngài và chư Tổ-Sư Tôn-Đức khác, nhằm giúp ích thêm cho các Phật-tử hiểu rõ hơn lời Đức Phật dạy ngỏ hầu có thể suy-nghiệm và ứng-dụng lời Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình.
 

Liên-Hoa Tịnh-Thất luôn hoan-nghinh chào đón tất cả những ai muốn tham-dự đạo-tràng Liên-Hoa Tịnh Thất. Xin lien-lạc Tỳ-Kheo Thích-Chân-Thức:

 

   
Trang nhà Liên-Hoa Tịnh-Thất sẽ luôn cải-tiến dể đáp ứng nhu-cầu thực tế của chư vị Phật-tử bổn-đạo gần xa. Nhón biên-tập luôn đón nhận mọi ý-kiến xây dựng cho trang nhà luôn hoàn-hảo.

Nguyện chư Phật và Bồ-tát gia-hộ cho tất cả chúng ta luôn thân tâm thường an-lạc.

 

Chân thành cảm tạ.
Tỳ-kheo Thích-Chân-Thức.

 

Temple 01.jpg
OUR MISSION

The Lien-Hoa Tinh-That - A Buddhist Study Group- is a Nonprofit organization studying the teachings of  Buddhism.

20210404_190557.jpg
OUR VISION

The Lien-Hoa Tinh-That - A Buddhist Study Group Vision Below

Picture1.jpg
Study and Practice

THỜI KHÓA TU TẬP TRỰC TUYẾN ONLINE
TẠI
LIÊN HOA TỊNH THẤT

bottom of page